โรงเรียนใบบุญลำพูน

 

 

 

 

 

 

 


 

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FACEBOOK คลิกที่นี่...


โรงเรียนใบบุญลำพูนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2557

 

 


ชมเชิญชมภาพกิจกรรมสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

 

โรงเรียนใบบุญลำพูน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เปิดสอนในระดับชั้นเด็กเล็ก / ชั้นเตรียมอนุบาล / ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เราจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดย "มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศ" และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

 

รูปหมู่ของนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

สถานที่ตั้งโรงเรียน