ระเบียบการแผนกเด็กเล็ก / เตรียมอนุบาล

 

วิชาการดี     มีระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม   นำคุณภาพ

 

หนูน้อยเรียนอย่างสนุกสนาน และเล่นอย่างมีสาระกับเครื่องเล่น และของเล่นหลากหลายประเภท   ในห้องเรียนกว้างขวาง  อากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง  และมีเครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อให้เด็กๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด อุณหภูมิที่เหมาะสม เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยมีมีครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย  ดูแลอย่างใกล้ชิดและห่วงใยตลอดเวลา

 

รายการ
เดือนที่ 1
เดือนต่อไป
ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมอาหารกลางวัน + อาหารว่าง)
1,600 บาท
1,600 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปี)
230 ปี
-
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า
ุุ600 บาท
-
รวม
2,430บาท
1,600 บาท

 

1. หลักฐานการมอบตัว

-
สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ
-
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ใบ
-
สำเนาสมุดสุขภาพ 1 ใบ
-
สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองท่านละ 1 ใบ

   *** เอกสารผู้ปกครองใช้เมื่อนักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ****

 

2. การแต่งกาย : เครื่องแบบเด็กเล็ก / เตรียมอนุบาล (มีจำหน่ายที่ โรงเรียน)

 

3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาจากบ้าน :    

  -  นม และ ขวดนม
-  เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน 1- 2  ชุด
-  ยารักษาโรค (ในกรณีที่นักเรียนไม่สบายผู้ปกครองพาไปพบแพทย์แล้วมียามาด้วย)
 


4. ห้ามนักเรียนใส่ของมีค่ามาโรงเรียนเพื่อป้องกันการสูญหาย

5. การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหต

 
  • หากนักเรียนเจ็บป่วยเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย เช่น โรคตาแดง  ท้องร่วง  อีสุกอีใส  ต้องหยุดเรียน จนกว่าจะหาย
  • หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านหรือหากป่วยกะทันหันและรุนแรง โรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที
 

 

โรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน เบี้ยประกันคนละ 230 บาทต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
หากเกิดบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน
อาคารอำนวยการโรงเรียนใบบุญลำพูน
127  ม. 2   ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
โทรศัพท์  053-512274 โทรสาร   053-512273