ระเบียบการแผนกอนุบาล

ปรัชญาโรงเรียน
“วิชาการดี   มีระเบียบวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำคุณภาพ”
นโยบายการสอน
“อ่านคล่อง   เขียนสวย   คิดเลขเก่ง 
 เร่งระเบียบ   ทำงานเรียบร้อย”

 

1.  รับสมัครนักเรียน

 
 • รับนักเรียนประเภทไป - กลับ ทั้งชายและหญิง
 • ชั้นอนุบาลรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี
 

2.   การรับสมัคร

 
  • เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่    1  ตุลาคม ของทุกปี
  • บิดามารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
 

3.  วันมอบตัว

 
  • มอบตัววันที่ 1 –30 เมษายน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • บุตรข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ
 

4. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

4.1 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุลของนักเรียน และผู้ปกครอง  (กรณีเปลี่ยนชื่อ,สกุล)
***  เอกสารผู้ปกครองใช้กรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา  ***
1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองโรงเรียนเดิม   อนุบาล 1-3  ( กรณีย้ายโรงเรียน )
4.6 ระเบียนสุขภาพจากโรงเรียนเดิม อนุบาล 1 - 3 ( กรณีย้ายโรงเรียน )

5.   การจัดชั้นเรียน จัดตามเกณฑ์อายุ นับถึงวันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม

  อายุ 3 ปี จัดอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1  
  อายุ 4 ปี จัดอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2  
  อายุ 5 ปี จัดอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3  

6.  หลักสูตร

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักการและจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาเด็กโดย องค์รวม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ผ่านกิจกรรมที่เหมาะกับวุฒิภาวะ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เด็กมีความพร้อมด้านการอ่านเขียน เพื่อเตรียมเข้าเพื่อเตรียมเข้าเรียนในชั้นประถมต่อไป  

7.   แนวทางการจัดประสบการณ์

  โรงเรียนใบบุญลำพูนมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง  มีความรู้ความสามารถและ มีความเฉลียวฉลาดสมวัย  มีน้ำใจรักพี่น้อง เพื่อนฝูง มองโลกในแง่ดีและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์  มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญได้ในอนาคต 
โดยการจัดให้มี ห้องสื่อการสอน  ห้องสมุด ห้องของเล่น ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องลูกบอล ส่งเสริมพัฒนาการทางประสาทสัมผัส สนามเด็กเล่นและของเล่นที่ทันสมัย จัดหน่วยการสอนอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ และมุ่งให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เช่นให้เห็นของจริง ทดลองปฏิบัติ ฯลฯ ตลอดจน จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กเจริญงอกงามอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทางด้านร่างกาย, ด้าน สันทนาการ, การแสดงออกของนักเรียน, ปลูกฝังความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย, การรักเพื่อนพ้อง ฯลฯ
 

8.   วัน / เวลาเรียน

  เปิดทำการสอนวันจันทร์  - วันศุกร์  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 
15.40  เว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ – อาทิตย
 

9.   ภาคเรียน        แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา คือ

ภาคเรียนที่ 1
 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  ถึง  11  ตุลาคม  
ภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึง  20  มีนาคม  

10.   การลา

  การลาออก  ลากิจ  ลาป่วย  หรือขอรับก่อนเวลา จะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการ หรือครูประจำชั้นทราบก่อนทุกครั้ง  

11.   เครื่องแบบแต่งกายของนักเรียน

  11.1 นักเรียนหญิง  
 

เสื้อคอบัวผ่าอกตลอด เอวจั๊มปกเสื้อเป็นสีเขียวแขนเสื้อขลิบเขียว กระเป๋าด้านซ้ายขลิบเขียวปักเครื่องหมายโรงเรียน คือ ใบโพธิ์ปักทึบด้วยด้ายสีเขียว และเพชร 4 เม็ด ปักทึบด้วยด้ายสีขาวอยู่ใต้ใบโพธิ์ กระโปรงมีจีบรอบสีเขียว รองเท้าคัทชูสีดำ มีสายรัด ถุงเท้าขาว

 
  11.2 นักเรียนชาย  
 

เสื้อคอฮาวายผ่าอกตลอด เอวจั๊มปกเสื้อเป็นสีเขียวขลิบเขียว กระเป๋าด้านซ้ายขลิบเขียวปักเครื่องหมายโรงเรียน คือ ใบโพธิ์ปักทึบด้วยด้ายสีเขียว และเพชร 4 เม็ด ปักทึบด้วยด้ายสีขาวอยู่ใต้ใบโพธิ์ กางเกงขาสั้นสีเขียว รองเท้าคัทชูสีดำ ถุงเท้าสีขาว

 
  11.3  ชุดพละศึกษา  
  ชุดที่ 1  เสื้อพละของทางโรงเรียน กางเกงวอร์มขาสั้น สีเขียวแถบขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว  
  ชุดที่ 2   ชุดวอร์ม คือ เสื้อวอร์มสีเขียวแถบขาว ปัก ตราโรงเรียน กางเกงวอร์มขายาวสีเขียวแถบขาว ใส่เป็นชุดกันหนาว ในภาคเรียนที่ 2  
  11.4  ชุดพื้นเมือง   
 
  นักเรียนชาย   เสื้อพื้นเมืองสีเขียว ขลิบขาว ด้านหลังปักชื่อโรงเรียน  กางเกงพื้นเมืองดำ ชายเขียว  รองเท้านักเรียน
 
  นักเรียนหญิง  เสื้อพื้นเมืองสีเขียว ขลิบขาว ด้านหลังปักชื่อโรงเรียน  ผ้าถุงดำ ชายขาวเขียว  รองเท้านักเรียน  

12.   อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในโรงเรียน

  12.1 ชุดว่ายน้ำ, ชุดพละ,  ชุดวอร์ม,  ชุดพื้นเมือง (ปักชื่อโรงเรียน)  
  12.2 กระเป๋านักเรียน  และ  แบบเรียน  

13.   การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ   

  13.1   หากนักเรียนเจ็บป่วยเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย เช่น โรคตาแดง  ท้องร่วง  อีสุกอีใส  ต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย  
  13.2   หากนักเรียนมรอาการเจ็บป่วยรุนแรง โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านหรือ หากป่วยกะทันหัน และรุนแรง โรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที  
  13.3 โรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน เบี้ยประกันคนละ 230 บาทต่อปี คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน หากเกิดบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน
อาคารอำนวยการโรงเรียนใบบุญลำพูน
127  ม. 2   ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
โทรศัพท์  053-512274 โทรสาร   053-512273