ระเบียบการแผนกประถม

ปรัชญาโรงเรียน
“วิชาการดี   มีระเบียบวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำคุณภาพ”


นโยบายการสอน
“อ่านคล่อง   เขียนสวย   คิดเลขเก่ง  เร่งระเบียบ   ทำงานเรียบร้อย”

 

1. รับสมัครนักเรียน

 
 • รับนักเรียนประเภทไป - กลับ ทั้งชายและหญิง
 • ชั้นประถมรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 ปี
 

2. การรับสมัคร

 
  • เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่    1  ตุลาคม ของทุกปี
  • บิดามารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
 

3. วันมอบตัว

 
  • มอบตัววันที่ 1 –30 เมษายน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • บุตรข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ์
 

4. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

4.1 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ
4.2 สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุลของนักเรียน และผู้ปกครอง  (กรณีเปลี่ยนชื่อ,สกุล)
***  เอกสารผู้ปกครองใช้กรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา  ***
1 ฉบับ
4.5
  หลักฐานการเรียนขั้นสุดท้าย (กรณีย้ายโรงเรียน)
4.6 ระเบียนสุขภาพ ( กรณีย้ายโรงเรียน )

5. วัน / เวลาเรียน  

 

เปิดทำการสอนวันจันทร์  - วันศุกร์  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง  15.40 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

6. ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา คือ  

ภาคเรียนที่ 1
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม   ถึง  เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมีนาคม

7.  การวัดผล – ประเมินผลการเรียนประจำป

ภาคเรียนที่ 1    
สอบกลางภาค เดือนสิงหาคม
สอบกลางภาค เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2    
สอบกลางภาค เดือนมกราคม
สอบปลายภาค เดือนมีนาคม

8. การลา 

  การลาออก  ลากิจ  ลาป่วย  หรือขอรับก่อนเวลา จะต้องแจ้งให้ครูใหญ่ หรือครูประจำชั้นทราบก่อนทุกครั้ง  

9.  เครื่องแบบแต่งกายของนักเรียน

  9.1 นักเรียนหญิง  
 

เสื้อสีขาวแขนสั้นปลายตรง  ปกคอบัว  กระเป๋าด้านซ้าย กระเป๋าด้านซ้ายปักเครื่องหมายโรงเรียน คือ ใบโพธิ์ปักทึบด้วยด้ายสีเขียว และเพชร 4 เม็ด ปักทึบด้วยด้ายสีขาวอยู่ใต้ใบโพธิ์  อกด้านขวาปักชื่อ-นามสกุลด้วยด้ายสีแดง ปล่อยชายเสื้อข้างนอก
นักเรียนชั้น ป.5 - ป.6 ผูกโบว์สีน้ำเงินรอบคอเสื้อ กระโปรงจีบรอบสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดำแบบมีสายรัด ถุงเท้าสีขาว

 
 
  9.2 นักเรียนชาย  
 

เสื้อคอเชิ้ตสีขาว แขนสั้นผ่าอกตลอด กระเป๋าด้านซ้าย กระเป๋าด้านซ้ายปักเครื่องหมายโรงเรียน คือ ใบโพธิ์ปักทึบด้วยด้ายสีเขียว และเพชร 4 เม็ด ปักทึบด้วยด้ายสีขาวอยู่ใต้ใบโพธิ์  อกด้านขวาปัก ชื่อ-นามสกุลด้วยด้ายสีแดง กางเกงขาสั้นสีกรมท่า รองเท้าหนังสีดำ หรือผ้าใบสีดำแบบมีสายผูก ถุงเท้าสีขาว

 
 
  9.3  ชุดพละศึกษา  
  ชุดที่ 1 เสื้อพละสีเขียวของโรงเรียน กางเกงวอร์มขายาวสีเขียว แถบขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว  
  ชุดที่ 2  ชุดวอร์ม คือ เสื้อวอร์มสีเขียวแถบขาว ปักตราโรงเรียน กางเกงวอร์มขายาวสีเขียวแถบขาว ใส่ในฤดูหนาว ภาคเรียนที่ 2  
  9.4  ชุดพื้นเมือง   
 
  นักเรียนชาย  เสื้อพื้นเมืองสีเขียว ขลิบขาว ด้านหลังปักชื่อโรงเรียน  กางเกงพื้นเมืองดำ ชายเขียว  รองเท้านักเรียน
 
  นักเรียนหญิง  เสื้อพื้นเมืองสีเขียว ขลิบขาว ด้านหลังปักชื่อโรงเรียน  ผ้าถุงดำ ชายขาวเขียว  รองเท้านักเรียน  

10.  การแต่งกายประจำวันของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6

วันจันทร์.............
ป.1  –  ป.2 ชุดนักเรียน หรือ ชุดพละ**
วันอังคาร.............
ป.3  –  ป.4 ชุดนักเรียน หรือ ชุดพละ**
วันพุธ.................
ป.5  –  ป.6 ชุดนักเรียน หรือ ชุดพละ**
วันพฤหัสบดี (หญิง)
ป.1  –  ป.3 ชุดเนตรนารีสำรอง
ป.4  –  ป.6 ชุดเนตรนารีสามัญ
..............(ชาย)
ป.1  –  ป.3 ชุดลูกเสือสำรอง
ป.4  –  ป.6 ชุดลูกเสือสามัญ
วันศุกร์.............
ป.1  –  ป.6 ชุดพื้นเมือง

11.  อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในโรงเรียน

  11.1 ชุดว่ายน้ำ, ชุดพละ,  ชุดวอร์ม,  ชุดพื้นเมือง (ปักชื่อโรงเรียน)  
  11.2 ป้ายชื่อโรงเรียน สำหรับ ลูกเสือ – เนตรนารี  
  11.3 กระเป๋านักเรียน  และ  แบบเรียน  

12.  การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ   

  12.1   หากนักเรียนเจ็บป่วยเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย เช่น โรคตาแดง  ท้องร่วง  อีสุกอีใส  ต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย  
  12.2   หากนักเรียนมรอาการเจ็บป่วยรุนแรง โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านหรือ หากป่วยกะทันหัน และรุนแรง โรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที  
  12.3 โรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน เบี้ยประกันคนละ 230 บาทต่อปี คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน หากเกิดบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน
อาคารอำนวยการโรงเรียนใบบุญลำพูน
127  ม. 2   ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
โทรศัพท์  053-512274 โทรสาร   053-512273