ปรัชญาโรงเรียนของเรา

ปรัชญา คือ หลักยึดถือในการปฎิบัติของโรงเรียน อันจะนำไปสู่ประสิทธผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน โรงเรียนใบบุญลำพูนมีปรัชญาคือ

 

" วิชาการดี มีระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม นำคุณภาพ "

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

วิชาการดี
Excellence

  หมายความว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถนำความรู้ ไปปรับและประยุกต์ใช้ในเหตุการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมทั้งพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษานอกตำราเรียน
มีระเบียบวินัย
Compliance
  หมายความว่านักเรียนมีความประพฤติที่ดีทั้งทางกาย  วาจาและใจ  ที่แสดงถึงความเคารพใน กฎระเบียบวินัยที่ทางโรงเรียนได้กำหนดขึ้น ตามประเพณี สังคมและ ความประพฤติ โดยให้ยึดส่วนรวมเป็นสำคัญ
ใฝ่คุณธรรม
Integrity
  หมายความว่า นักเรียนสามารถฝึกฝนให้ตนเองเป็นคนดี เช่นมีความประพฤติดี มีน้ำใจ มีความเมตตามีความเสียสละ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข์
นำคุณภาพ
Quality
  หมายความว่า นักเรียนสามารถฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการแก้ไข ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทันต่อ
เหตุการณ์ทั้ง ในด้านสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

นโยบายการสอน              อ่านคล่อง  เขียนสวย  คิดเลขเก่ง  เร่งระเบียบ  ทำงานเรียบร้อย
สีประจำโรงเรียนคือ          สีขาว – เขียว
                            “  สีขาว ”   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความดี  ความสะอาด  เรียบร้อย
                            “  สีเขียว ”  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม  ความอุดมสมบูรณ์  ธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
                โรงเรียนใบบุญลำพูน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานและความ เป็นเลิศทางวิชาการ  พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความคิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย   เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  นักเรียนสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   และโรงเรียนสามารถ จัดระบบการบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย  (  Goal )

 1. ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ  และสามารถเลือกสรรใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีพื้นฐานในการศึกษาต่อ  และนำไปใช้ในชีวิต
 3. ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อได้ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล
 5. ผู้เรียนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
 7. ผู้เรียนสามารถรักษาสุขภาพอนามัย  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  รู้จักควบคุมอารมณ์
 8. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีความรับผิดชอบ
 9. ผู้เรียนเห็นคุณค่า  มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
 10. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ทุกด้านอย่างเต็มที่
 11. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาได้
 12. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม  พึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน
 13. โรงเรียนได้รับรองการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ  (  Mission )

 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยเน้นความรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง  4  ด้าน  คือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน
 3. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ  สอนเสริมเพิ่มทักษะวิชาการเพื่อ การศึกษาต่อและส่งเสริม ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล
 4. จัดให้มีสื่ออุปกรณ์  และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 6. จัดกิจกรรม  และการบริการให้ผู้เรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย
 7. จัดกิจกรรม  และสภาพแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ
 8. จัดกิจกรรม  และนิทรรศการเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายมุข
 9. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  เพื่อฝึกฝนความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม
 10. จัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า  ภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
 11. จัดและส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรม  พัฒนาความรู้   ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
 12. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
 13. จัดระบบการบริหารและระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ


โรงเรียนใบบุญลำพูน

 

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณภาพในทุกด้าน เราจึงจัด หาสื่อการเรียนการสอนและสิ่ง อำนวย ความสะดวก เพื่อรองรับการพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียน.