ประวัติโรงเรียนของเรา

โรงเรียน ใบบุญลำพูน  ตั้งอยู่เลขที่  127  ถนนลำพูน - ดอยติ  ในเขตหมู่บ้านแม่สารป่าแดด ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีเนื้อที่  4  ไร่  55  ตารางวา  เดิมที่ดินเป็นพื้นที่ทำนาเมื่อปี  พ.ศ.  2529  นายถวิล  ทาเกิด  เป็นผู้ขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนใบบุญลำพูน เริ่มสร้างอาคารเรียนในปีนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  1  หลังจำนวน  6  ห้อง   
ต่อมาปีการศึกษา  2530  ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิด
ทำการเรียนการสอน มีนักเรียนจำนวน  96  คน   ครูจำนวน  5  คน  โดยมีนายถวิล  ทาเกิด เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางจิระประภา  ทาเกิด เป็นผู้จัดการและนายวิรัตน์  สายวังจิตต์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนใบบุญลำพูนได้จัดการเรียนการสอน ด้วยดีเรื่อยมา  โดยได้สร้าง ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในจังหวัดลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือถึงชื่อเสียง ด้านการสอน และการดูแลนักเรียน  
               ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนใบบุญลำพูนได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  จากเดิมนางจิระประภา  ทาเกิด   เป็น นางวันวิสาข์   ศรีชัย   และในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล และรับดูแลเด็กเล็ก จากนั้น  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ถูกประกาศใช้    มีผลให้ปัจจุบันโรงเรียนใบบุญลำพูนบริหารงานโดยคณะผู้บริหาร ได้แก่  อาจารย์วันวิสาข์ วิภูสัตยา (ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ)   อาจารย์วันวิสาข์ วิภูสัตยา (ผู้อำนวยการ)  อาจารย์มีนา  วิภูสัตยา (ผู้ช่วยผู้จัดการ)   อาจารย์ฐิกานต์ วิภูสัตยา (ผู้ช่วยผู้จัดการ) และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ อีก 5 ฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายธูรการ-การเงิน ฝ่ายอนุบาล)