เพลงประจำโรงเรียนของเรา

 

เพลงทั้งหมดนี้..  เป็นเพลงที่ประพันธ์ทั้งคำร้อง และทำนองโดยคณะครูของโรงเรียนใบบุญลำพูนทั้งสิ้น    อีกทั้ง.. ขับร้องโดยบุคลากรของโรงเรียน อาทิ  ท่านผู้อำนวยการ อ.เผชิญวาส  ศรีชัย  อ.แก้วใจ  มีโต 
อ.อุทัยวรรณ  ศรีจันทรวงศ์  และนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  รุ่นต่างๆ ของโรงเรียน

เพลงบางเพลงของโรงเรียนใบบุญลำพูน  เช่น   เพลงเทพลำพูน  เพลงเทพใบบุญ  เพลงสุกิตติ  เพลงสุรินทร์สุรางค์   ได้มีการคิดค้นและ ประดิษฐ์ท่ารำและองค์ประกอบการแสดงเป็น  ”นาฏลีลาล้านนา” ของโรงเรียนใบบุญลำพูนเอง  ซึ่งท่ารำและองค์ประกอบการแสดงคิดค้นโดย อ.บุษบา เหล่าจันตา (ครูเล็ก) 

โรงเรียนใบบุญลำพูนไม่สงวนสิทธิ์ ในการเผยแพร่ผลงานเพลงของโรงเรียน  แต่ใคร่ขอร้องให้ผู้นำไปเผย แพร่ดังกล่าวได้กรุณาให้เครดิต แก่เจ้าของผลงานเพลง  ผู้ขับร้อง และผู้คิดค้นประดิษฐ์ท่ารำและการแสดง โดยการติดต่อแจ้งกับทางโรงเรียนใบบุญลำพูน ด้วย
จักเป็นพระคุณ …..