แผนกเด็กเล็ก - เตรียมอนุบาล

ในชั้นเด็กเล็ก (1-2 ขวบ) และเตรียมอนุบาล (2-3 ขวบ) - เด็กๆ จะได้รับการเตรียมความพร้อม และปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยแน้นพัฒนาความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่น นิทาน กิจกรรมเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย การร้องเพลงการวาดภาพ ระบายสี ฯลฯ

ห้องเรียนสะอาด - โปร่ง - สว่าง ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และมีเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อให้เด็กๆ อยู่ในสภาวะแวดล้มสะอาด อุณหภูมิที่เหมาะสม เอื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด

 

เพราะทุกกิจกรรม คือรากฐานของอนาคตที่ดี