แผนกอนุบาล

1. เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ - เราจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถ อ่านออก เขียนได้ และก้าวทันเทคโนโลยี ตามวัยวุฒิและ ความสามารถของนักเรียน แต่ละคน

 

2. ให้ความอบอุ่น - เราจัดการดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการ ของนักเรียนที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ สภาวะแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

3. ให้ความปลอดภัย - เราเอาใจใ่ส่ควบคุมดูแลนักเรียน อยู่ในโรงเรียน อย่างปลอดภัยทั้งอาคารและสถานที่ อุปกรณ์เครื่องและของเล่นคุณภาพดี รวมถึงการจัดอาหาร น้ำดื่ม ที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ

4. ให้ความเจริญงอกงาม - เรามุ่งอบรมสั่งสอนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งร่างการ จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่นนิทาน กิจกรรมเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย การร้องเพลง การวาดภาพระบายสี ฯลฯ

สื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการพัฒนาการเรียนรู้

  • เครื่องปรับอากาศในห้องทุกห้อง
  • เครื่องทำน้ำอุ่น
  • ห้องสมุดอนุบาล
  • ห้องคิดโซน Kid Zone
  • เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เนื่อง
  • ห้องเรียนดนตรีสากล
  • สระว่ายน้ำในร่ม ระบบเกลือบำบัดเพื่อสุขภาพทันสมัยที่สุดในจังหวัดลำพูน