แผนกประถม

 • เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งทาง ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยยึดปรัชญาของโรงเรียน "วิชาการดี มีระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม นำคุณภาพ" เป็นสำคัญ

 • นักเรียนได้การดูแลและการอบรมให้ อ่าน เรียน เขียน เล่น อย่างมีความสุข
 • คุณครูเน้นให้นักเรียน "อ่านคล่อง เขียนสวย คิดเลขเก่ง เร่งระเบียบ ทำงานเรียบร้อย" ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ และเพื่อก้าวไป สู่ระดับสูงขึ้น
 • นักเรียนได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และฝึกทักษะทางปัญญา ไปพร้อมกันทั้ง ภาคทฤษฎี และปฎิบัติ
 • นักเรียนยังได้รับการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและ การทำงานเป็นทีม กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก และกล้าแสดงออก อย่างมีเหตุผล
 

 

## มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพในทุกด้าน เราจึงจัดหาสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้

 • ศูนย์วิทยาศาสตร
 • ศูนย์ภาษาอังกฤษ
 • ศูนย์ภาษาไทย
 • ศูนย์สังคมศึกษา
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 คน 1 เครื่อง
 • ห้องสมุด
 • ห้องอินเตอร์เน็ต
 • ห้องเรียนนาฏศิลป์
 • ห้องเรียนดนตรีสากล

 

 • สระว่ายน้ำในร่ม ระบบเกลือบำบัดเพื่อสุขภาพทันสมัยที่สุดในจังหวัดลำพูน