ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พิธีมอบคอมพิวเตอร์  Notebook แก่คณะครูโรงเรียนใบบุญลำพูน

 

อาจารย์วันวิสาข์  ศรีชัย  ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนใบบุญลำพูน(ถ.ลำพูน-ดอยติ) ได้เป็นประธานในพิธีมอบ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คแก่คณะครู  ตามโครงการสวัสดิการเพื่อการพัฒนาครู  ณ ห้องประชุมอาคารสุรินทร์สุรางค์  โรงเรียนใบบุญลำพูน(ถ.ลำพูน-ดอยติ) โดยโครงการนี้   โรงเรียนใบบุญลำพูนเป็นธุระจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค HP compaq  Presario CQ40  แก่คณะครูที่มีความประสงค์จะ พัฒนาตนเองทางด้าน IT  พร้อมกันนี้ ยังได้พัฒนา web-site ของโรงเรียน และจัดสร้าง Blog Baiboon  เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียน รู้เรื่องต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต   รวมทั้งจัดทำ e-mail@baiboon.ac.th  เพื่อการติดต่อประสานงาน ระหว่างกันและบุคคลภายนอกด้วย

โดยโครงการนี้จะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียน  เนื่องจากผู้สอนสามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น แล้วนำความรู้นั้นๆมาสอดแทรกในบทเรียน  หรือถ่ายทอดสู่ผู้เรียนโดยตรง


 

 

 

ทางโรงเรียนใบบุญของเรา ขอแสดงความยินดีกับคณะคูรด้วยค่ะ